Calendario
Info da proba

A Baña

07/10/2018 10:00 - 12:00
Regulamento Andaina A Baña

TRAIL DA BAÑA CAMPAGNOLO TRAIL
REGULAMENTO DAS PROBAS
TRAIL DA BAÑA 2018
Trail:25 Km
Mini Trail:17 Km
Andaina non competitiva: 10 Km
1. O Club GTraM Val de Barcala e o Concello da Baña organizan o TRAIL DA BAÑA CAMPAGNOLO,
con dúas distancias na modalidade de Trail, unha aproximada de 25 Km e un desnivel positivo
duns 780 m e outra distancia de aproximadamente 17 Km e un desnivel positivo aproximado
duns 500 m, e unha na modalidade de andaina non competitiva duns 10 km.
2. As probas celebraranse o domingo, 7 de outubro de 2018, ás 09:45 h para as modalidades de
Trail e ás 10:15 h para a modalidade de andaina, ambas as dúas, con saída e chegada no Campo
das Cartas. O evento é libre, poderán participar tanto federados como non federados. A idade
mínima para participar en ambas as probas será de 18 anos; os menores de idade ata 16 deberán
ter o consentimento paterno. Non hai tempo máximo para completar a proba de Trail e Mini
Trail pero, en ningún caso debe superar as 6 horas máximo desde a saída; transcorrido este
tempo, pecharase o control de chegada.
Hai controis de paso e a organización poderá en todo momento alteralos por seguridade ou por
causas do tempo.
A organización resérvase o dereito de poder retirar da carreira a calquera participante que pase
os controis fóra do tempo establecido; de continuar será pola súa conta e risco sen ningún tipo
de apoio por parte da organización e baixo a súa responsabilidade e risco. Os participantes que
non terminasen no tempo establecido pola organización quedarán descualificados por tempo.
É responsabilidade de cada participante seguir a ruta correcta da etapa, para o que a
organización sinalará con todos os medios dispoñibles os enclaves conflitivos de cada unha delas
e será motivo de descualificación non seguir o trazado designado.
A organización resérvase a posibilidade de cancelación por causa xustificada e tamén de cambio
de datas e lugares de celebración, o cal será sempre comunicado con antelación, salvo que se
teña que suspender a mesma fin de semana por causas climatolóxicas ou xustificadas, neste
último caso non haberá dereito á devolución da inscrición.
3. AVITUALLAMENTOS
TRAIL: dous líquidos e sólidos, intermedio e meta, e un líquido e paso intermedio.
MINI TRAIL: Un liquido e sólido, meta, e un líquido e paso intermedio
Estes puntos quilométricos son aproximados, a organización poderá aumentar ou mover os
avituallamentos segundo a climatoloxía, s
Cada corredor debe levar durante toda a carreira todo o material obrigatorio. Este material será
requirido á entrega dos dorsais, á vez que, en calquera momento, os responsables dos puntos
de control da carreira poden solicitar unha comprobación do devandito material. Todos os
corredores están obrigados a someterse ao devandito control con amabilidade; incumprir o
devandito control ou non levar o material obrigatorio leva a unha retirada ou penalización,
segundo criterio da organización, baixo pena de eliminación da carreira.
Material recomendable para as probas: - Impermeable, teléfono móbil cargado, vaso e sistema
de hidratación propio.
Dado o noso compromiso co medio ambiente e co fin de evitar xerar residuos, non haberá vasos
na zona de avituallamentos. Os participantes que porten envases ou residuos deberán cargar
con eles ata depositalos no avituallamento máis próximo ou na meta onde haberá depósitos
para a súa recollida.
4. CATEGORÍA
As idades de referencia das categorías terán que estar cumpridas na data da carreira.
Absoluta 18 anos en adiante
Tres primeiras e Tres primeiros
Veteran@s 1 desde 40 anos en diante
Tres primeiras e Tres primeiros
Veteran@s 2 desde 55 anos en diante
Tres primeiras e Tres primeiros
Non se acumularán premios.
O titor que asine a autorización é o responsable en todo momento do menor, dálle
consentimento á organización de poder gravar imaxes ou sacar fotos dentro do recinto e de
podelas publicar ou divulgar posteriormente. Todo corredor terá que avisar os seus
acompañantes do devandito consentimento, de non facerse, o corredor asumirá toda a
responsabilidade.
Para entrar con menores ao recinto de degustación haberá que cubrir un formulario de
consentimento e responsabilidade. Este poderá solicitarse na mesa de organización.
A inscrición realizarase en liña a través da web http://www.emesports.es e efectuarase o
ingreso a través da pasarela de pago mediante cartón bancario. Os dorsais, unha vez asignados,
son persoais e intransferibles, deberanse colocar na camiseta, á altura do peito, con
imperdibles ou cinta porta-dorsal, permanecerá sempre visible. Todo corredor que porte un
dorsal que non sexa o seu poderá ser penalizado e retirado da proba e en caso de entrar en meta
en posición de podio, será descualificado.
A retirada de dorsais será o domingo 7 de outubro desde as 8:00 h a 9:30 no campo de fútbol
das Cartas, debendo presentar para a súa retirada o documento de identidade. En caso de non
poder recoller o dorsal en persoa, débese entregar unha autorización impresa previamente
asinada a un terceiro coa documentación necesaria e mostrar a fotocopia ou DNI/ NIE orixinal
do titular do dorsal, entregarase a dita autorización nas mesas de recollida de dorsais.
Non se entregarán dorsais a aqueles que non cumpran con estes requisitos. Haberá unha charla
técnica o domingo 7 de outubro previa ás saídas das probas.
A cronometraxe realizarase mediante o sistema de Emesports por Chip, en caso dos
regulamentariamente inscritos. Todo corredor non inscrito será responsable de calquera dano
ou desfeita causado durante o transcurso do evento.
5. INFRACCIÓNS
.-Non auxiliar ou socorrer a outro participante que se atope en perigo ou accidentado.
.-Realizar calquera acción voluntaria que dane a contorna natural.
.-Lanzar calquera desperdicio durante o percorrido, fóra dos depósitos previstos pola
organización ou áreas de avituallamentos.
.-Non realizar o percorrido completo.
.-Non levar o dorsal, manipulalo ou cedelo a outra persoa.
.-Alterar os datos facilitados á organización con respecto aos que figuren no seu DNI ou NIE.
.-Comportamento non deportivo ou non respectuoso cos organizadores, colaboradores, público
e outros participantes.
.-Responsabilidade ou participación neglixente nun accidente no que se vexa envolvido outro
participante.
.-Calquera outro motivo non reflectido entre os puntos anteriores que se considere sancionable
pola organización. A organización poderá designar unha sanción tanto de tempo como de
suspensión do participante.
6. CAMBIOS
A organización resérvase o dereito de realizar calquera cambio por necesidades organizativas
ou polo beneficio dos participantes, deberá comunicárllelo a estes antes da saída ou cando sexa
posible durante o transcurso desta. Ademais poderá suspender e aprazar a proba se se observa
un risco para a seguridade dos participantes, por causa de forza maior, por condicións
meteorolóxicas extremas que o desaconsellen ou por calquera outro motivo que estea
xustificado. Calquera modificación notificarase debidamente.
7. RESPONSABILIDADE
Cada participante no momento da súa inscrición manifesta atoparse nunha forma física e
psíquica adecuada para afrontar o reto desta proba e asume o risco derivado desta práctica
deportiva. A organización non se fai responsable dos danos, prexuízos ou lesións que os
participantes poidan sufrir ou causar a terceiros, como tampouco dos gastos, débedas ou danos
que puidesen contraer durante o evento.
A organización, ten subscrito un seguro de R. C. e outro de accidentes para todos os
participantes debidamente inscritos que cubrirán as incidencias inherentes á proba. Quedan
excluídos da póliza os casos derivados dun padecemento latente, inobservancia das leis,
imprudencia, os producidos por desprazamento a ou desde o lugar no que se desenvolve a
proba.
8. ACEPTACIÓN, DESCARGO DE RESPONSABILIDADE E PROTECCIÓN DE DATOS
Os participantes, polo feito de inscribirse libre e voluntariamente, declaran coñecer e aceptar
plenamente o presente regulamento. En caso de dúbida ou de xurdir algunha situación non
reflectida neste, prevalecerá o que dispoña para o efecto a organización. Polo só feito de
inscribirse, o participante declara o seguinte: Atópome en estado de saúde óptimo para
participar no Trail da Baña. Ademais, eximo de toda responsabilidade á organización,
patrocinadores ou outras institucións participantes ante calquera accidente ou lesión que
puidese sufrir antes, durante e/ou despois do evento deportivo, renuncio desde xa a calquera
acción legal en contra de calquera das ditas entidades.
Autorizo ademais a que a organización faga uso publicitario de fotos, vídeos e calquera outro
tipo de material audiovisual no que poida figurar eu e acompañantes e outros corredores que
eu inscriba, debo notificar os da devandita cesión ou autorización, e acepto a publicación de
nomes e apelidos na clasificación da proba, nos medios de comunicación e/ou Internet, sen
esperar pago, compensación ou retribución algunha por este concepto.
GTraM ou calquera outro patrocinador da proba, por si mesmos ou mediante terceiras
entidades, poden almacenar, tratar co que se establece na Lei Orgánica 15/1999, do 13 de
decembro, da protección de datos de carácter persoal, todos os datos persoais facilitados polos
participantes e as imaxes obtidas no desenvolvemento da carreira serán almacenadas en
ficheiros da entidade coa finalidade de xestionar a participación na carreira, así como a
promoción, a distribución, e a difusión desta. Pódese en calquera momento exercer os dereitos
de acceso, rectificación, cancelación e oposición enviando un escrito acompañado do seu DNI
ao mail: grupotrailvaldabarcala@gmail.com Para os efectos de notificación todo corredor
inscrito autoriza como medio de notificación legal o correo electrónico ou móbil.
Organización
GTraM Val de Barcala