Calendario
Info da proba

Pozo do demo - Verín

25/03/2018 9:00 - 14:00
Regulamento CARREIRA DE MONTAÑA POZO DO DEMO 2018
1- ORGANIZACIÓN E PROBAS
1.1 O Concello de Verín en colaboración ca asociación ruta das augas organizan, a carreira
de montaña Pozo do Demo, que se celebrará o 25 marzo de 2018, con saída no balneario
de Cabreiroá e chegada en Verín (Pabellón de Deportes)
1.2 Tipo de probas:
1.2.1 Carreira longa: con unha distancia de 27km e un desnivel acumulado de 2088m.
Dificultade física: Alta
Dificultade técnica: primera parte del recorrido con una dificultad técnica alta y una segunda
parte con terreno menos técnico.
Avituallamientos: 4 puntos con 2 con avituallamiento sólido.
1.2.2 Carreira curta: distancia de 10km e desnivel acumulado de 513m.
Dificultade física: baja.
Dificultade técnica: baja
Avituallamiento: 1 líquido.
A salida será as 9:00h a proba longa e a curta 15min mais tarde a curta,con saida do
balneario dé Cabreiroá e chegada en Verín as duas probas.
A proba non terá un tempo límite, pero tanto os escobas como os voluntarios dos postos de
control terán a facultade de retirar os corredores que leven un horario excesivo ou as suas
facultades se encontren seriamente mermadas. Ninguen poderá chegar por detrás dos
escobas. En ese caso deberá abandonar a proba de maneira obrigatoria, ou ben,
quedará excluído da proba, pasando baixo a súa responsabilidade a ser un usuario
normal das vías públicas si decidise continuar o percorrido.
2- PERCORRIDO
1.1 A Carreira longa discurre na sua maior parte polo concello de Verín pola zona coñecida
como Pozo do Demo e no entorno do Monte Maior con unha altitude de 773m. Na sua
primeira parte discurre por sendeiros estreitos rodeado de vexetación sendo esta a parte
mais técnica (sobre todo si chove) onde temos que ter coidado de gardar forzas pensando
no final, que a pesar de ser xa un terreno mais amable técnicamente inda nos queda unha
última subida en constante pendiente que fará disfrutar os mais duros. A continuación o xa
coñecido descenso polo pinar do Caldeirón, que nos deixa na zona baixa e dende ahí xa so
nos queda chegar a zona do pabellón onde o Concello de Verín pon a disposición dos
participantes as intalacions deportivas do Pabellón municipal de deportes.
1.2 A Carreira curta discurre polo percorrido dos últimos anos, saindo igualmente do
balneario de Cabreiroá e chegando a xa coñecida por moitos subida do regato das
Canteiras e un descenso polo mesmo pinar ca Carreira longa e compartindo recorrido ata a
liña de meta.
3 PARTICIPACIÓN
3.1 Cada participante debe ser consciente da lonxitude e dificultade da proba, entre
outras das derivadas da climatoloxia propia do mes de abril, polo cal debe prever que a
súa indumentaria e calzado sexan os adecuados para a práctica de carreiras de
montaña.
A realización da inscrición implica que os corredores leron, entenderon e aceptan as
condicións do presente Reglamento e participan baixo a súa enteira responsabilidade,
afirman poseer unhas condicións físicas suficientes para a realización da proba.
Material Recomendado (tendo en conta a climatoloxía de un mes de marzo): -
Chuvasqueiro ou cortaventos - Teléfono Móbil con carga suficiente - Reserva de agoa
de ½ litro - Vaso ou recipiente similar (non teremos vasos nos avituallamentos) Si non
se leva vaso o avituallamiento deberá de consumirse no punto de control sin poder sair do
mesmo cas botellas de auga para que non acaben espalladas polo recorrido.
3.2 O percorrido estará señalizado pola organización con cinta plástica de color vivo,
pintura, carteis indicadores ou outros elementos de señalización. E responsabilidade
de cada participante localizar a señalización e seguila.
3.3 Os tramos que discorran por carreteras, non estarán cortados o tráfico rodado,
debendo os participantes respetar as normas de Tráfico e indicacións da
Organización.
3.4 Será obrigatorio seguir o itinerario marcado e pasar polos controis reglamentarios
establecidos.
3.5 A Organización poderá realizar as modificacións que considere necesarias no
percorrido, incluso a suspensión da proba, si as condicións meteorolóxicas así o
aconsellan.
3.6 O percorrido da proba discorre por paraxes naturais, polo que non debemos
ensucialos nin deterioralos, arroxando desperdicios fora das áreas de control. Será
motivo de descalificación o incumprimento desta norma.
4 INSCRIPCIÓN
4.1 A proba está aberta a todos os deportistas con idade mínima de 18 anos
(cumpridos o día da proba)
4.2 A inscrición e persoal e intransferible e supón a aceptación de este Reglamento
e a renuncia a todos os dereitos contra a Organización, renunciando a toda acción
legal que puidera derivarse da súa participación na proba. Unha vez realizada, baixo
ningún concepto, pode ser utilizada por outra persoa diferente a inscrita.
5 CATEGORÍAS
5.1 categoría absoluta masculina e feminina, veteranos (+40) masculina e feminina
con trofeos os tres primeiros de cada unha das categorías (non acumulables).
6 MOTIVOS DE DESCALIFICACIÓN
6.1 Non pasar polos puntos de control establecidos
Non realizar o recorrido completo
Non respetar o itinerario balizado ou a señalización do recorrido
Entrar na meta sin dorsal
Deixar lixo (envases o envoltorios ou calquer outro desperdicio), fora
das zonas de avituallamiento e control.
Non prestar auxilio a outro corredor que o necesite
Participar baixo identidade falsa ou suplantando a outra persoa
7 RETIRADA E ABANDONOS
7.1 Calquera corredor podrá retirarse da proba sempre que o desexe, advertindo o
control máis próximo ou o persoal da Organización e entregando o dorsal. Si por caso
de accidente ou lesión o corredor queda inmobilizado e non pode chegar hasta un
punto de control, tendrá que avisar o corredor máis cercano.
7.2 A Organización porá retirar da carreira, baixo o seu criterio, os participantes que
teñan problemas físicos evidentes, tales como vómitos, desorientación, desmaio, etc.
que poidan poñer en perigo a súa saúde, ou aqueles que teñan mermadas as súas
condicións físicas para continuar en carreira.
8 ENTREGA DE PREMIOS
A entrega de premios realizarase no pabellón municipal de deportes.
9 OUTRA INFORMACIÓN
9.1 A organizacion pondrá a disposición dos participantes as duchas e vestiarios do
Pavillón Polideportivo Municipal (zona chegada).
9.2 Todos os participantes oficialmente inscritos estarán cubertos por unha póliza de
seguros concertada pola Organización, que cubrirá os accidentes que se produzan
como consecuencia directa do desenrolo da proba e nunca como derivación de un
padecemento ou tara latente, imprudencia, inobservancia das leis e do articulado
deste Reglamento, así como os producidos nos desprazamentos ou desde o lugar
en que se desenrola a carreira.
9.3 A Organización reservase o dereito de admisión nesta proba.